jak skorygować świadectwo pracy

Świadectwo pracy to dokument bardzo ważny. Związany jest on w wielkim stopniu ze stosunkiem pracy, gdyż mówi o jego zakończeniu. Informacje, które zawarte są w każdym świadectwie pracy, podsumowują cały okres, w którym zatrudniony był w danym zakładzie pracownik.
Informacje te są cenne zarówno dla przyszłego pracodawcy oraz dla osoby otrzymującej dane świadectwo pracy. Wobec tego elementy, jakie powinno zawierać każde świadectwo pracy, w sposób szczegółowy opisano w rozporządzeniu dotyczącym świadectwa pracy.

Najważniejsze informacje w świadectwie pracy

Wzór a także wytyczne dotyczące każdego świadectwa pracy określone są w szczegółowy sposób w rozporządzeniu z 31 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy. Dokument ten jest jedynym dokumentem obligatoryjnym, który potwierdza przebieg zatrudnienia danego pracownika. Ważny jest on nie tylko ze względu na zawarte w nim informacje, ale także przez to, że niezbędny jest on, aby w przyszłości ustalać szereg uprawnień pracowniczych.
Kodeks pracy

Kodeks pracy, a dokładniej zawarte w nim przepisy, w jasny i czytelny sposób mówią o tym, jakie treści powinny być zawarte w każdym świadectwie pracy. Dobre świadectwo pracy powinno zatem zawierać następujący szereg informacji:
-okres a także rodzaj wykonywanej przez danego pracownika pracy,
-zajmowane przez pracownika stanowiska,
-okoliczności, w których wygasła bądź rozwiązana została dana umowa,
-inne informacje, które niezbędne są, aby ustalone zostały pracownicze uprawnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych,
-zajęcie wynagrodzenia z pracę – dotyczy to osób, których dotyczą przepisy o postępowaniu egzekucyjnym

świadectwo pracy

Jeśli zaistnieje sytuacja, w której pracownik zażąda umieszczenia informacji o wysokości oraz składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach, pracodawca zobowiązany jest do pozytywnego rozpatrzenia takiej prośby.

Korygowanie świadectwa pracy. Jak skorygować świadectwo pracy?

W przypadkach, gdy świadectwo pracy będzie niekompletne bądź informacje, które są w nim zawarte, okażą się błędne, na mocy atykułu 97 § 21 ma on prawo w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy, aby zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o jego koretkę. Każdy pracodawca otrzymuje zgodnie z prawem 7 dni na rozpatrzenie powyższego wniosku. Ma on dwie opcje do wyboru. Może złożony wniosek odrzucić bądź uwzględnić.

Jeśli zdecyduje się na uwzględnienie złożonego przez pracownika wniosku, wówczas prawo zobowiązuje go do wydania nowego świadectwa pracy. Jeśli zdecyduje się na odrzucenie wniosku, musi o tym fakcie poinformować byłego pracownika. Przez kolejne 7 dni w przypadku otrzymania decyzji odmownej pracownik może zgłosić się do sądu pracy z roszczeniem dotyczącym sprostowania świadectwa pracy.
W sytuacji, gdy sąd zdecyduje się na pozytywne rozpatrzenie złożonego przez byłego pracownika powództwa, pracodawca zgodnie z prawem zobowiązany jest do wydania nowego świadectwa pracy w terminie maksymalnie 3 dni od uprawomocnienia się decyzji sądu. W momencie gdy pracodawca nie wystawi nowego świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo do złożenia w sądzie wniosku o żądanie nałożenia na niego tego typu obowiązku.

Błąd wychwyci pracodawca

księgowa

W momencie, gdy na świadectwie pracy błędy zaobserwuje pracodawca, sytuacja jest trochę inna. Wygląda ona następująco. Przepisy prawa nie regulują bowiem w żaden sposób trybu postępowania, jaki należy podjąć w tego rodzaju sprawie. W takich przypadkach trzeba stosować się do zasady, która mówi o tym, że każde świadectwo pracy musi być zgodne ze stanem faktycznym. Dodatkowo musi być również zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli pracodawca stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości po wystawieniu świadectwa pracy, jego obowiązkiem jest wydanie nowego świadectwa pracy. Oprócz tego powinien dołączyć pismo wyjaśniające, które wyśle do danego pracownika. Każde sprostowanie świadectwa pracy musi być wystawiane w formie nowego dokumentu z aktualną datą. Przepisy prawa nie pozwalają bowiem na nanoszenie jakichkolwiek poprawek na aktualnie istniejące dokumenty.

Warto jest sporządzić służbową notatkę i dołączyć ją do kopii, którą będziemy przechowywać w aktach kopii świadectwa pracy, które zostało skorygowane. Dzięki temu unikniemy podejrzeń polegających na niedochowaniu terminu niezwłoczności przy wystawianiu świadectwa pracy. Niezwłoczność jest bowiem zapisana w ustawie. Pierwsze świadectwo pracy, jakie zostało wystawione, inaczej określane jako pierwotne, możliwe jest do usunięcia jedynie w momencie, gdy pracownik odda oryginał.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here