fundusz pracy i fgśp

Firma zatrudnia różnych pracowników stosując kilka rodzajów umów, w zależności od świadczonej przez zatrudnionych pracy. Wiele prac jest wykonywanych na podstawie umowy zlecenia, a osoby naliczające ZUS mają często wątpliwości, czy należy odprowadzać w takich przypadkach składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Czy od umowy zlecenia płacimy fundusz pracy i fgśp

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, z którego środki dysponowane są na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i i instytucjach rynku pracy, a w szczególności na aktywizację zawodową bezrobotnych. FP jest finansowany ze składek odprowadzanych przez pracodawców ale również z innych środków (np. dotacji budżetu państwa).

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to również państwowy fundusz celowy, a środki zgromadzone przez FGŚP przeznaczane są m. in. na wypłatę wynagrodzeń za okresy urlopowe pracowników, za czas niezdolności do pracy ze względu na chorobę, na
odprawy pieniężne należne z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika czy ekwiwalenty pieniężne za urlop należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy etc. FGŚP jest finansowany ze składek przedsiębiorców.

mowa

W rozpatrywanym przypadku pracownik obliczający składki ZUS ma wątpliwości, czy od umowy zlecenia płacimy fundusz pracy i FGŚP?

Składki na FP i FŚGP opłaca przedsiębiorca zatrudniający pracowników. I z zasady nie ma tu znaczenia forma umowy o pracę, z czego wnioskuje się prawidłowo, że za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia również należy odprowadzać składki na FP i FGŚP. Są jednak przypadki, kiedy zatrudnienie pracownika nie nakłada na płatnika składek (przedsiębiorcę) odprowadzania składek na FP czy FGŚP.

I tak, przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na FGŚP za:

– pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
– pracowników, którzy ukończyli 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
– bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat skierowanych do pracy przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
– kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat,
– zatrudnionych, których wynagrodzenie ze wszystkich posiadanych tytułów jest mniejsze niż odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w danym roku.

czy od umowy zlecenia płacimy fundusz pracy i fgśp

Z kolei składek na FP przedsiębiorca nie opłaca za:

– duchownych,
– osoby pobierające zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
– osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
– osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
– osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników,
– żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
– osoby odbywające zastępcze formy służby wojskowej,
– przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński,
– pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
– osoby świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
– osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 6a ust. 1 z wyłączeniem osób wymienionych w art. 6b ust. 1 tej ustawy),
– pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zatrudnionych przez określone instytucje, wymienione szczegółowo na stronach ZUS,
– pracowników, którzy wracają do pracy z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego przez 36 miesięcy od pierwszego miesiąca po powrocie z takiego urlopu,
– pracowników, którzy ukończyli 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
– bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat skierowanych do pracy przez 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,
– kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat,
– zatrudnionych, których wynagrodzenie ze wszystkich posiadanych tytułów jest mniejsze niż odpowiadające minimalnemu wynagrodzeniu za pracę obowiązującemu w danym roku.

Ponadto, z obowiązku płacenia składek na FP zwolnieni są pracodawcy będący osobami fizycznymi, którzy nie zatrudniają żadnego pracownika, ale zlecają prace na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przedsiębiorcy opłacający składki ZUS w wysokości preferencyjnej.

[Głosów:2    Średnia:4.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here